Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Pieraniu

ABC Chrześcijaństwa

MODLITWY :

- Ojcze nasz,
- Zdrowaś Maryjo,
- Wyznanie wiary - Credo :
Wierzę w jednego Boga,Ojca Wszechmogącego,
Stworzyciela nieba i ziemi,
wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych.
I w jednego Pana Jezusa Chrystusa,
Syna Bożego Jednorodzonego,
który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami.
Bóg z Boga,światłość ze światłości.
Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego.
Zrodzony,a nie stworzony,współistotny Ojcu,
a przez Niego wszystko się stało.
On to dla nas ludzi,i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba.
I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy,
i stał się człowiekiem.
Ukrzyżowany również za nas,pod Poncjuszem Piłatem
został umęczony i pogrzebany.
I zmartwychwstał trzeciego dnia,jak oznajmia Pismo.
I wstąpił do nieba;siedzi po prawicy Ojca.
I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych:
a królestwu Jego nie będzie końca.
Wierzę w Ducha Świętego,Pana i Ożywiciela,
który od Ojca i Syna pochodzi.
Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę;
który mówił przez proroków.
Wierzę w jeden,święty,powszechny i apostolski Kościół.
Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów.
I oczekuję wskrzeszenia umarłych.
I życia wiecznego w przyszłym świecie.Amen.
- Skład Apostolski :
Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego,
Stworzyciela nieba i ziemi,
i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego,Pana naszego,
który się począł z Ducha Świętego,
narodził się z Maryi Panny,
umęczon pod Ponckim Piłatem,
ukrzyżowan,umarł i pogrzebion,
zstąpił do piekieł,trzeciego dnia zmartwychwstał,
wstąpił na niebiosa,siedzi na prawicy Boga Ojca Wszechmogącego,
stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych.
Wierzę w Ducha Świętego,
Święty Kościół Powszechny,
Świętych obcowanie,grzechów odpuszczenie,
ciała zmartwychwstanie,żywot wieczny.
Amen.
- Anioł Pański
Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
I poczęła z Ducha Świętego.
Zdrowaś Maryjo...

Oto ja Służebnica Pańska.
Niech mi się stanie według słowa twego.
Zdrowaś Maryjo...
 
A Słowo Ciałem się stało.
I mieszkało między nami.
Zdrowaś Maryjo...
 
Módl się za nami święta Boża Rodzicielko,
abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
 
Módlmy się :
Łaskę Twoją prosimy Cię Panie racz wlać w serca nasze,
abyśmy,którzy przez Zwiastowanie anielskie,
Wcielenie Chrystusa Syna Twojego poznali
przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania
zostali doprowadzeni.
Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.

DEKALOG

Jam jest Pan Bóg twój !

  1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.
  2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremnie.
  3. Pamiętaj,abyś dzień święty święcił.
  4. Czcij ojca twego i matkę twoją.
  5. Nie zabijaj.
  6. Nie cudzołóż.
  7. Nie kradnij.
  8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu twemu.
  9. Nie pożądaj żony bliźniego twego.
10. Nie pożądaj żadnej rzeczy,która jego jest.

 

PRZYKAZANIA KOŚCIELNE :

1. W niedziele i święta nakazane uczestniczyć we Mszy Świętej
    powstrzymać się od prac niekoniecznych.
2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do Sakramentu Pokuty.
3. Przynajmniej raz w roku,w okresie wielkanocnym przyjąć Komunię Świętą.
4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych,
    a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach.
5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.

 

PRAWDY WIARY :

1. Jest jeden Bóg,
2. Bóg jest sędzią sprawiedliwym,który za dobre wynagradza a za złe karze.
3. Są trzy Osoby boskie : Bóg Ojciec,Syn Boży i Duch Święty.
4. Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia.
5. Dusza Ludzka jest nieśmiertelna.
6. Łaska Boska jest do zbawienia koniecznie potrzebna.

 

SAKRAMENTY ŚWIĘTE :

1. Chrzest,
2. Bierzmowanie,
3. Eucharystia,
4. Pokuta,
5. Namaszczenie chorych,
6. Kapłaństwo,
7. Małżeństwo.

 

WARUNKI SPOWIEDZI ŚWIĘTEJ :

1. Rachunek sumienia,
2. Żal za grzechy,
3. Mocne postanowienie poprawy,
4. Szczera spowiedź,
5. Zadośćuczynienie.

 

CNOTY BOSKIE :

1. Wiara,
2. Nadzieja,
3. Miłość.

 

CNOTY GŁÓWNE :

1. Roztropność
2. Sprawiedliwość
3. Wstrzemięźliwość
4. Męstwo

 

DARY DUCHA ŚWIĘTEGO :

1. Mądrość;
2. Rozum;
3. Rada;
4. Męstwo;
5. Umiejętność
6. Pobożność
7. Bojaźń Boża

 

PRZYKAZANIE MIŁOŚCI :

Będziesz miłował Pana Boga swego
z całego serca swego,
z całej duszy swojej
i ze wszystkich sił swoich,
a bliźniego swego jak siebie samego.

 

UCZYNKI MIŁOSIERNE CO DO DUSZY :

1. Grzeszących upominać,
2. Nieumiejętnych pouczać,
3. Wątpiącym dobrze radzić,
4. Strapionych pocieszać,
5. Krzywdy cierpliwie znosić,
6. Urazy chętnie darować,
7. Modlić się za żywych i umarłych.

 

UCZYNKI MIŁOSIERNE CO DO CIAŁA :

1. Łąknących nakarmić,
2. Spragnionych napoić,
3. Nagich przyodziać,
4. Podróżnych w dom przyjąć,
5. Chorych nawiedzać
6. Więźniów pocieszać,
7. Umarłych pogrzebać

 

GRZECHY GŁÓWNE :

1. Pycha,
2. Chciwość,
3. Nieczystość,
4. Zazdrość,
5. Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu,
6. Gniew,
7. Lenistwo.

 

GRZECHY WOŁAJĄCE O POMSTĘ DO NIEBA :

1. Umyślne zabójstwo,
2. Grzech sodomski,
3. Uciskanie ubogich, wdów i sierot,
4. Zatrzymywanie zapłaty sługom i robotnikom.

 

TAJEMNICE RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO :

Część pierwsza — Tajemnice Radosne.
Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie,
Nawiedzenie świętej Elżbiety,
Narodzenie Jezusa,
Ofiarowanie Jezusa w świątyni,
Odnalezienie Jezusa w świątyni.

Część druga — Tajemnice Światła.
Chrzest Jezusa w Jordanie,
Objawienie się Jezusa w Kanie Galilejskiej,
Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia,
Przemienienie Pańskie na górze Tabor,
Ustanowienie Eucharystii.

Część trzecia — Tajemnice Bolesne.
Modlitwa Jezusa w Ogrójcu,
Biczowanie Jezusa,
Cierniem ukoronowanie Jezusa,
Dźwiganie krzyża na Kalwarię,
Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa.

Część czwarta — Tajemnice Chwalebne.
Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa,
Wniebowstąpienie Chrystusa,
Zesłanie Ducha Świętego,
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,
Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi.

 

STACJE KRZYŻOWEJ DROGI :

Stacja I: Jezus na śmierć skazany,
Stacja II: Jezus bierze krzyż na swoje ramiona,
Stacja III: Pierwszy upadek pod krzyżem,
Stacja IV: Pan Jezus spotyka swoją Matkę,
Stacja V: Szymon z Cyreny pomaga dźwigać krzyż Jezusowi,
Stacja VI: Weronika ociera twarz Jezusowi,
Stacja VII: Drugi upadek pod krzyżem,
Stacja VIII: Jezus spotyka płaczące niewiasty,
Stacja IX: Trzeci upadek pod ciężarem krzyża,
Stacja X: Jezus z szat obnażony,
Stacja XI: Jezus do krzyża przybity,
Stacja XII: Jezus umiera na krzyżu,
Stacja XIII: Jezus z krzyża zdjęty,
Stacja XIV: Jezus do grobu złożony.

 

AKTY CNÓT BOSKICH :

Akt wiary
Wierzę w Ciebie,Boże żywy
W Trójcy jedyny,prawdziwy.
Wierzę coś objawił,Boże,
Twe słowo mylić nie może.

Akt nadziei
Ufam Tobie,boś Ty wierny,
Wszechmocny i miłosierny.
Dasz mi grzechów odpuszczenie
Łaskę i wieczne zbawienie.

Akt miłości
Boże,choć Cię nie pojmuję
Jednak nad wszystko miłuję.
Nad wszystko, co jest stworzone
Boś Ty Dobro nieskończone.

Akt żalu
Ach, żałuję za me złości
Jedynie dla Twej miłości.
Bądź miłościw mnie grzesznemu
Dla Ciebie odpuszczam bliźniemu.